Απαγορεύεται να διακοπεί η παροχή έως τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων